תקנון

ברוכים הבאים לאתר www.hatribuna.co.il (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת הטריבונה למנהיגות השתתפותית בע"מ, ח.פ 515880656 מקיבוץ עין  שמר להלן: "מפעילת האתר ו/או החברה").

על מנת שתוכלו להשתמש באתר, חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי האתר.

 

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.

 

הגדרות:

 

 1. "האתר" – אתר המרשתת בכתובת hatribuna.co.il משתמש כפלטפורמה קהילתית ועסקית שקמה במטרה לקדם מנהיגות השתתפותית. האתר מציע למשתמשיו מכירה של קורסים וחומרי הדרכה שונים אשר יתעדכנו מעת לעת באתר (להלן: "הקורסים" ו/או "המוצרים").
 2. "מפעילת האתר" – הטריבונה למנהיגות השתתפותית בע"מ, ח.פ 515880656.
 3. "המשתמש" – כל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.

 

כללי:

 1. השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 2. התכנים באתר אינם מהוים המלצה לשימוש באתר ובהתאם לכך המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מהחברה ו/או מהאתר בקשר לשימושו באתר ו/או לקורסים ו/או המוצרים שרכש דרכו.
 3. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. לצורך רכישה באתר על המשתמש להיות בעל חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ו/או חשבון פיי פאל (Paypal) ובעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תימסר על ידו בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 4. אין לראות בתכנים באתר ו/או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או לקורסים ו/או למוצרים ו/או למחירם.
 5. האתר שומר על זכותו לבטל ו/או שלא לתת למשתמש את הזכות לרכוש שירותים ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר, הפרת תקנון האתר ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 6. המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעיליו כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין האתר ו/או בשמו הטוב.

 

משתמשים:

 1. המשתמש עושה שימוש באתר, כפי שהוא, ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהמוצרים אינם המוצרים להם הוא זקוק ו/או שמחירי המוצרים אינם המחירים שקיווה לקבל, הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.
 2. באישורו את תקנון זה המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו את סיכום פרטי ההזמנה.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

 

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת קורסים ומוצרים שונים שמציע האתר למשתמשיו, תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המשתמש בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
  ההזמנה את פרטי המשתמש הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובת מגורים. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
  השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המשתמש למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בסיום פעולת השלמת ההזמנה ולאחר בחירת אמצעי התשלום ומילוי פרטי המשלם, יאשר המשתמש את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר באמצעות לחיצה על "שליחת הזמנה".
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המשתמש יחשב לביצוע הזמנה (להלן:"טופס ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של אמצעי התשלום ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה.
 6. חיוב המשתמש עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הזמנה על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 8. האתר רשאי לקיים מעת לעת מבצעים ומשווק קופוני הנחה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר השירות.

 

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כדוגמת  פיי פאל או באמצעות אפליקציית BIT ו/או וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המשתמש להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המשתמש לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, לאחר שיאושר על ידי הנהלת האתר, חשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך ומפעילת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור פעולת רכישת הקורסים באתר מותנה במספר המקומות המוגבל לכל קורס, אשר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שקורס מוצג באתר כקיים וזמין לרישום, בפועל מועדי הרישום אליו תפוסים במלואם, ובמקרים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 

מדיניות ביטולים

 1. משתמש רשאי לבטל את עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1891.
 2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: contact@hatribuna.co.il
 3. ביטול עסקה לרכישת מוצר, ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית. לא ניתן יהיה לבטל רכישה של מוצרים שאינם מורשים להחזרה, או שאריזתם המקורית נפתחה או נפגמה.
 4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למשתמש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבינהם.
 5. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 6. הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 7. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 8. במידה והתגלה כי קורס ו/או מוצר שמוצג באתר אזל מהמלאי ו/או נגמרו המקומות לרישום, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע קורס/מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי.

 

הגבלת אחריות האתר והגבלת השימוש בשירותים

 1. מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ואת הקורסים המוצרים המוצעים למכירה באתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם הטכנית ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר ו/או כתוצאה משימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או ברכישת מוצרים מהאתר, לרבות עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק הקורסים הנרכשים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי והאחריות על השימוש במידע המועבר בקורסים ובתכנים המפורסמים באתר הינה על המשתמש בלבד.
 2. מבלי לגרוע באמור לעיל, השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש באתר.
 3. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 4. האתר לא יהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על האתר כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים ע"י המשתמש.
 5. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית באתר תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את האתר מכל אחריות ומתחייב לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.
 6. האתר עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות פעולתו. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהאתר נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 7. המשתמש מסכים כי האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.
 8. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר רשאי להשעות או לבטל את משתמש באתר בכל אחד מהמצבים הבאים:
 • שימוש באתר או בשירותיו בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
 • ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
 • שימוש באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.
 • פגיעה בשמו הטוב של האתר ו/או מפעיליו.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו, והן בנוגע לתכנים/ קורסים/מוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או ברכישת מוצריו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בנוגע לאתר ותכניו. אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו באתר ו/או בתכניו, במישרין או בעקיפין וכן אין לבצע כל שינוי בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשם "הטריבונה" ובסימני המסחר המופיעים באתר, ככל וישנם כאלה.

 

מדיניות פרטיות

 1. למדיניות הפרטיות של האתר יש ללחוץ על הלינק הבא: https://hatribuna.co.il/privacy-policy/ .

 

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית בבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

 

שירות לקוחות

 1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות בטלפון לנציגות האתר: טלי (052-3340045), שני (052-5523508) או בדואר אלקטרוני (contact@hatribuna.co.il)/ נציגות האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של האתר 09:00-18:00

 

שונות

 1. כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
 2. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.